Projekty UE

STALKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modułowy system transportowy MSTone”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących opracowania modułowego systemu transportowego pod nazwą własną MSTone.

Wartość projektu: 4 878 775,12 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 622 128,17 zł 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu:

„Wdrożenie do oferty firmy Stalkone Sp. z o.o. innowacyjnych modułowych systemów pontonowych, będących wynikiem prac B+R”.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Stalkone Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek efektów własnych i zleconych prac B+R w postaci przełomowych na skalę świata produktów – modułowych systemów pontonowych.

Beneficjent:

Stalkone Sp. z.o.o.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 8 488 230,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 6 901 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 3 795 550,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 3 795 550,00 PLN

Gwarancja i Doświadczenie

Nasze realizacje