Projekty UE

STALKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Umowa o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0160/23

Podniesienie efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego i inwestycja w odnawialne źródła energii w Stalkone w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 667 000 zł

Instytucja przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 4 106 300 zł

 

Niniejszy projekt polega na inwestycji w następujące rzeczowe aktywa trwałe związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu:

 • Wykonanie instalacji grzewczo-chłodzącej wewnątrz hali produkcyjnej

 • Wykonanie gruntowego wymiennika oraz zakup pompy ciepła o mocy cieplnej 300 kW

 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu hali o mocy 150 kWp

 • Zakup frezarki CNC, obszar roboczy 600×1200 o niższej mocy niż zastępowane urządzanie

Grupy docelowe

Zmiana sposobu ogrzewania hali produkcyjno-montażowej w oparciu o źródła OZE odbędzie się w Gdyni umiejscowionej na działce nr 651/1 należącej do Spółki Stalkone Sp. z o.o. oraz zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych.

Cel projektu

Celem planowanej modernizacji jest zmiana sposobu ogrzewania hali produkcyjno-montażowej w oparciu o źródła OZE w Gdyni umiejscowionej na działce nr 651/1 należącej do Spółki Stalkone Sp. z o.o. oraz zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych.

Projekt realizowany przez Wnioskodawcę ma na celu przede wszystkim:

 • zwiększenie rozmiarów frezowanych elementów;

 • automatyzacje procesu frezowania;

 • podniesienie efektywności energetycznej procesu frezowania elementów;

 • podniesienie efektywności energetycznej systemu ogrzewania hali;

 • propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w codziennych funkcjonowaniu zakładu.

Efekty, rezultaty projektu
Efektem realizacji projektu będzie zastąpienie obecnego systemu ogrzewania hali, opartego o nagrzewnice olejowe, na spójny system wykorzystujący odnawialne źródła energii, na który składać się będzie:

 • gruntowy wymiennik ciepła;

 • pompa ciepła;

 • wymienniki ciepła zainstalowane na hali.

Oprócz modernizacji systemu ogrzewania hali, audyt wykazał konieczność zainstalowania paneli fotowoltaicznych o mocy 150kWp. Energia z paneli będzie w całości przeznaczona na potrzeby własne zakładu, zarówno do zasilania pompy ciepła, jak i pozostałych urządzeń zlokalizowanych na hali.

Dodatkowo, oprócz modernizacji systemu ogrzewania, Wnioskodawca planuje podnieść efektywność energetyczną procesu frezowania elementów stalowych, poprzez wymianę starej, energochłonnej frezarki, na nową, o wyższej efektywności Energetycznej.

Powyższe działania spowodują ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ograniczenie wykorzystywania energii pierwotnej oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania zakładu. Ograniczone zostaną m.in. roczne zużycie energii finalnej o 93 963,33 kWh/rok, a także roczne zużycie energii pierwotnej o 459 832 ,67 kWh/rok.

STALKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modułowy system transportowy MSTone”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących opracowania modułowego systemu transportowego pod nazwą własną MSTone.

Wartość projektu: 4 878 775,12 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 622 128,17 zł 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu:

„Wdrożenie do oferty firmy Stalkone Sp. z o.o. innowacyjnych modułowych systemów pontonowych, będących wynikiem prac B+R”.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Stalkone Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek efektów własnych i zleconych prac B+R w postaci przełomowych na skalę świata produktów – modułowych systemów pontonowych.

Beneficjent:

Stalkone Sp. z.o.o.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 8 488 230,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 6 901 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 3 795 550,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 3 795 550,00 PLN

Gwarancja i Doświadczenie

Nasze realizacje