1. Budowa kompletu kół jezdnych

W ramach prac rozwojowych wytworzyliśmy kompleksowe prototypy kół jezdnych dla systemów transportowych o różnych obciążeniach. W celu przeprowadzenia testów prototypów nabyto materiał do badań w celu budowy kół będących częścią modułów wchodzących w skład systemów transportowych w projekcie pt: „Modułowy system transportowy MSTone”.

 

2. Pomiary tensometryczne MSTone

W ramach projektu MSTone wykonaliśmy częściowe i końcowe badania dla trzech typów konstrukcji modułowych systemów transportowych mających na celu wykonanie instalacji czujników odkształceń wraz z wypożyczeniem elementów wymaganych do przeprowadzenia pomiarów instalacji tensometrów do budowy modułowych systemów transportowych MSTone w ramach projektu pt. „Modułowy system transportowy MSTone”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. „Modułowy system transportowy MSTone”

STALKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: „Modułowy system transportowy MSTone”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących opracowania modułowego system transportowego pod nazwą własną MSTone.

Realizujemy badania w trzech etapach:

– badanie przemysłowe w zakresie opracowania rozwiązań strukturalnych
– prace rozwojowe nad rozwiązaniami funkcjonalnymi
– prace przedwdrożeniowe związane z przeprowadzeniem certyfikacji i zgłoszenia patentowego

W celu zaoferowania innowacyjnego systemu transportowego spółka opracowała nowe rozwiązanie technologiczne, które zostało zaimplementowane docelowo w produkcie. Rozwiązania te pozwala na osiągnięcie przewag i nowych funkcjonalności w stosunku do obecnie istniejących produktów konkurencyjnych.

Wartość projektu: 4 878 775,12 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 622 128,17 zł

4. STALKONE na Polboat Yaching Festival

Stalkone miało swój showroom podczas tragów Polboat Yachting Festival w Marina Yacht Park należącej do Grupa PHN w terminie 21-24 lipca 2022r.
Podczas tragów zaprezentowaliśmy nowe produkty stanowiące odpowiedź na popyt generowany przez rynek. Innowacyjne cechy konstrukcyjne i użytkowe produktu można było zobaczyć w marinie i dodatkowo na wodzie oraz przekonać się o walorach użytkowych Modułowych Systemów Pontonowych. Zaprezentowaliśmy różne aranżacje w postaci: uniwersalnego obiektu pływającego, pływającej sali konferencyjnej, stanowiska sędziowskiego, rekreacyjnego domu pływającego.

 

Z racji dużego zainteresowania nasze modułowe systemy pontonowe pozostały zacumowane podczas całego okresu letniego w Marinie Yacht Park w Gdyni.

5. Wdrożenie do oferty firmy Stalkone Sp. z o.o. innowacyjnych modułowych systemów pontonowych, będących wynikiem prac B+R” (brakująca grafika w projekty UE)

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu: „Wdrożenie do oferty firmy Stalkone Sp. z o.o. innowacyjnych modułowych systemów pontonowych, będących wynikiem prac B+R”.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Stalkone Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek efektów własnych i zleconych prac B+R w postaci produktów – modułowych systemów pontonowych.
Nowy produkt stanowi odpowiedź na popyt generowany przez rynek. Innowacyjne cechy konstrukcyjne i użytkowe produktu doskonale odpowiadają na potrzeby spółki oraz zgłaszane przez potencjalnych odbiorców.

Spółka dokonała zgłoszenia wynalazku w celu objęcia rozwiązania ochroną praw własności intelektualnej, dla którego otrzymał pozytywne sprawozdanie o stanie techniki.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 8 488 230,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 6 901 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 3 795 550,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 3 795 550,00 PLN